കെട്ടുതാലി

:
:
കെട്ടുതാലി വലിച്ചു
പൊട്ടിച്ചപ്പോ
തകർന്നതെന്റെ
ഇടം നെഞ്ചായിരുന്നു.
കാരണം
താലിക്ക്
കരുതിയത്ര
ബലമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ശക്തിയായി പിടിച്ചു
വലിച്ചപ്പോൾ
താലി എളുപ്പം
പറിഞ്ഞു പോന്നതിനാൽ
ഇടി കൊണ്ടത്
നേരെ എന്റെ
നെഞ്ചിൻ കൂടിനു തന്നെ.
കെട്ടുതാലി വലിച്ചു
പൊട്ടിച്ചപ്പോ
തകർന്നതെന്റെ
ഇടം നെഞ്ചായിരുന്നു
:
:

No comments:

Post a Comment