ഓണം ഉണ്ണണം

ലുലുവിൽ പോയി മൂന്ന്
ട്രൗസറ് മേടിക്കണം
ബംഗാളി ഗല്ലീൽ കൊണ്ട്
പോയി അത് ലേലത്തിനു
വെക്കണം, ആർക്കെങ്കിലും
വിൽക്കണം,

ന്നിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ
കൊണ്ട്,
ഒരു ഓണ സദ്യ
ഏതെങ്കിലും നല്ല മലബാറി
ഹോട്ടലീന്ന്, പാർസൽ
വാങ്ങണം,
ന്നിറ്റതിന്റെ ഫോട്ടെട്ത്ത്
ഫെയ്സ്ബുക്കീ
കേറ്റണം...
ഇത്രയൊക്കല്ലേ
മ്മളേക്കൊണ്ട്
ഒരോണായിട്ട്
ചെയ്യാമ്പറ്റൂ...

No comments:

Post a Comment